Kulüp Tüzüğü

OF GÜRPINAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

DERNEĞİN ADI:

MADDE 1- Derneğin adı “OF GÜRPINAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ” dir. Bu ad; tüzükte, evrakta ve yazışmalarda“OF GÜRPINAR SPOR” veya “KULÜP” olarak geçer.

KURULUŞ TARİHİ, KURULUŞ ŞEKLİ VE KURUCULARI:

MADDE 2 –

2.1 KURULUŞ TARİHİ: 25.08.2015

2.2 KURULUŞ ŞEKLİ: Derneğin ilk kuruluş tarihi 25.08.2015’dir.

2.3 OF GÜRPINAR SPOR KULÜBÜ KURUCULARI:
MADDE 3 – Merkezi ve yerleşim yeri Trabzon İli Of İlçesidir. Şubesi yoktur.MERKEZİ, YERLEŞİM YERİ VE ŞUBESİ: Of Gürpınar Mahallesi

TEMSİLİ RENKLERİ VE AMBLEMİ:

MADDE 4 – Renkleri “KIRMIZI – SİYAH” dir. Amblemi ise bu maddede yer aldığı gibidir. Bu amblemi kullanabilmek, kulübün iznine bağlıdır.

KAYIT VE SİCİLLER:

MADDE 5 – Kulübün her türlü kayıt, defter ve sicili kulüp merkezinde tutulur, bulundurulur ve korunur.

MADDE 6 – Birinci bölüme ilişkin hükümler kısmen de olsa değiştirilemez.

Bu hükümlerin, dolayısı ile de olsa değiştirilmesini içeren önergeler Genel Kurul Divanınca işleme konulmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

AMAÇLAR

DERNEĞİN AMACI:

MADDE 7 – Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek ve çeşitli branşlarda sportif faaliyetlere katılmak ve ruh ve beden sağlıklarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak;

Büyük Önder Atatürk’ün hedef gösterdiği doğrultuda “Zeki, Çevik ve Ahlaklı” sporcular yetiştirmek, sporla amatörce ve izin verilen konularda Profesyonelce uğraşmak, taraftarlar, üyeler ve sporcular arasında sevgi ve dayanışmayı kurmak ve geliştirmek, Ofspor’luluk sevgisini yaymak, tabanı genişletmek, bilinçli taraftar yetiştirmek, Türk sporunun gelişmesine katkı sağlamak ve yurt içinde başarı ile temsil etmek, gençleri spora yöneltmek ve onlara spor yapma olanağı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:

MADDE 8 –

Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
Şirketleşmek, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari şirketlere, ticari işletmelere veya vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak,
Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün düzenlediği faaliyetlere katılmak.
Her türlü eğitim kurumları açar ve ortak olur. Yazılı ve görsel iletişim araçları kurar ve işletir.
Beden eğitimi ile ilgili her türlü spor ve jimnastik ile amatörce uğraşmak, her spor dalında amatör ruhla sporcular yetiştirmek, üyeler ve sporcular arasında sevgi, saygı ve dayanışma kurmak,
Her çeşit spor gösterisi, sosyal, kültürel etkinlikler, maçlar, yarışmalar düzenlemek veya düzenlenenlere katılmak, kulübün sportif faaliyetleri için yasaların ve tüzüğün tanıdığı yetkiler içinde lokal, açık ve kapalı spor tesisleri yapmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunları yönetmek ve çalıştırmak her yaştaki sporcuların çeşitli sporları amatör bir ruhla yapmalarını sağlamak,
Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için amatör veya profesyonel sportif müsabakalar, eğlence geceleri, piyango, her türlü öğretici ve eğitici çalışmalar yapmak, bu türden düzenlenen veya düzenlenecek olan olaylara katılmak,
Her tür tesis işletir veya kiraya verir. Taşınır veya taşınmaz mallar satın alır. Satar, kiralar, kiraya verir, sözleşmeli personel, sporcu, eğitici, teknik ve idari personel istihdam eder. Ancak; tüm sayılan bu faaliyetlere ilişkin mevcut yasalar bağlayıcı olup, gerçekleşmesine yönelik iş ve işlemlerde bağlayıcı olan bu yasaların hükümlerinin uygulanması zorunludur.
Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
DERNEĞİN FAALİYET ALANI:

MADDE 9 – Dernek, çeşitli branşlarda sportif faaliyetlerde bulunmak amacı ile kurul-muştur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜYELİK İŞLEMLERİ

ÜYE OLMA HAKKI:

MADDE 10 – Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için diğer koşulların yanı sıra Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları şartı da aranır. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

ÜYELİK İŞLEMLERİ:

MADDE 11 –

11.1 Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

11.2 Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

11.3 Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

ÜYENİN SORUMLULUĞU:

MADDE 12 – Üyeler yasa, tüzük, yönetmelik esasları ile kulüp organlarının kararlarına uymakla ve tüzük hükümleri esaslarına göre taahhütte bulundukları yıllık aidatlarını ödemekle yükümlüdürler.

AİDAT:

MADDE 13 –

13.1 Giriş aidatı: En az 100.-TL (yüz)’dir. Üyeliğe girişte ve bir kereye özgü olmak üzere alınır.

13.2 Yıllık aidat: 60.- TL (altmış)’dir. Yıllık peşin olarak alınır. Aidat miktarları yukarıda yazılı miktarlardan az olmamak üzere her olağan genel kurul toplantısında yeniden belirlenir.

13.3 Sosyal tesislerden yararlanma bedeli Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

MADDE 14 – Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

MADDE 15 –

15.1 Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
15.2 Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelik-ten çıkarılır.

15.3 Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI

ZORUNLU ORGANLAR:

MADDE 16 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

Genel kurul,
Yönetim kurulu,
Denetleme kurulu,

İSTEĞE BAĞLI ORGANLAR:

MADDE 17 – Mülga. (28.06.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul)

GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ:

MADDE 18 – Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA ZAMANI:

MADDE 19 –

19.1 Genel kurul;

Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
19.2 Olağan genel kurul, iki (2) yılda bir HAZİRAN ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

19.3 Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

19.4 Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURULUN TOPLANTI USULLERİ:

MADDE 20 – ÇAĞRI USULÜ:

20.1 Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirmek, üyenin belirlediği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj göndermek veya mahalli yayın organ araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

20.2 Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

20.3 Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 21 – TOPLANTI USULÜ

21.1 Genel kurul, üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

21.2 Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

21.3 Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

21.4 Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

21.5 Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

21.6 Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

21.7 Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

21.8 Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

21.9 Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

OY KULLANMA, KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

MADDE 22 –

22.1 Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

22.2 Açık oylamada, divan heyeti başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

22.3 Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 23 – Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek organlarının seçilmesi,
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
Derneğin vakıf kurması, fesih edilmesi,
Derneğin kuracağı şirketlere devredilecek varlık, haklar ve lisansları belirlemek,
Şirketleşmeye, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş ticari şirketlere, ticari işletmelere veya vakıflara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya veya ticari şirket veya ticari işletmelere kulüp bünyesinde yer alan spor faaliyetlerini devretmeye, devredilmiş olanları devralmaya karar vermek,
Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULU

YÖNETİMİN TEŞKİLİ:

MADDE 24 – Genel kurulun asil üyeler arasından, gizli oyla ve iki yıllık süre için seçtiği, bir başkan on asil ve beş yedek üyeden oluşur. Seçimini takip eden üç gün içerisinde toplanarak görev bölümünü yapar.

Gündeminde seçim maddesi bulunan genel kurul toplantılarında yönetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile ilgili tüzük değişikliği yapılamaz.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

MADDE 25 – Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

GÖREVLERİN BOŞALMASI:

MADDE 26 –

26.1 Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

26.2 Başkanlığın her hangi bir nedenle boşalması halinde Başkan ve Yönetim Kurulu seçimleri ilk genel kurulda yenilenir. Bu dönem içerisinde Başkan’a ait görev ve yetkiler Asbaşkan, onun da yerine getirmemesi halinde Yönetim Kurulu asli görevlerindeki sıra ile ilgili üye tarafından yerine getirilir.

26.3 Yönetim Kurulu yedek üyelerin tümünün göreve davet edilmesine karşın oturum yeter sayısına ulaşamıyorsa, görevini sürdüren üyeler en geç bir ay içerisinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

26.4 Yönetim Kurulu, görevden çekilme kararı aldığı takdirde, karar tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

26.5 Yönetim kurulunun ilk toplantısında aldığı çekilme kararı, görevden çekinme niteliğinde olup buna ilişkin hükümler uygulanır.

26.6 Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin tamamen ya da kısmen, seçildikleri görevi üstlenmemeleri sonucunda yedek üyelerin katılımı ile de toplantı yeter sayısı tamamlanamıyorsa, kurul görevinden çekinen üyeler aradan altı yıl geçmedikçe kulüp organlarına aday olamazlar.

GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 27 –

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Her tür sözleşme ile yasa, yönetmelik ve Tüzük’ün öngördüğü şartları taşıyan idari veya teknik elemanları tayin eder, görevlerine son verir.
Profesyonel sözleşme yapar, fesheder, özel sözleşme ve protokol yapar ve yapılanları fesheder. Yasa, Yönetmelik ve Tüzükten doğan haklara dayanarak, Kulüp içi yönetmelikler hazırlayıp yürürlüğe koyar. Bu yönetmelikler doğrultusunda görevler ihdas eder ve bu görevlere sözleşmeli görevliler tayin eder.
Lokal, tesis, spor okulları, spor vakıfları, sermaye şirketleri kurar, kurulmuş şirketlere ortak olur, işletir, kiralar, taşınır mal satın alır, taşınmaz mal kiralar veya en çok on yıl süreyle kiraya verir.
Kulüp adına yazışmalar; konusuna göre Genel Sekreterlik veya Genel Saymanlık eliyle hazırlanır ve Başkan ya da yönetim kurulu asıl görevlerini yürütenler ya da yetkisi yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiş kulüp çalışanları tarafından imzalanır ve yürütülür.
Sözleşmeler ayrık olmak üzere mali konularda imza yetkisi, biri Başkan, Asbaşkan, Genel Sekreter ya da Genel Sayman olmak, diğeri yönetim kurulunun bir üyesi ya da yetkisi yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiş bir kulüp çalışanı olmak üzere en az iki kişi tarafından kullanılır.
Genel Kurul ve Divan Kurulu toplantılarında kulübün idari, mali ve sportif faaliyetleri ile bağlı ortaklıklarının idari ve mali raporlarını, dönem bilançosunu ve tahmini bütçesini sunar, bilgi verir.
Kulübün sosyal ve ekonomik bakımdan daha da gelişmesini sağlamak amacıyla temsilcilik kurma ve çalışma esaslarını belirler, yurt içi ve dışında temsilcilikler kurar, kurulmasına izin verir.
Temsilcilikler ve faaliyetleri ile ilgili olarak Genel kurula bilgi verir. Temsilcilik görevi verilen-lerin, tüzük ve belirlenen esaslar dışına çıkması halinde, görevlerine son verir.
Yasa ve tüzükle verilmiş diğer görevleri yapar.
GÖREV DAĞILIMI:

MADDE 28–

28.1 ASLİ GÖREVLER

BAŞKAN
Yönetim Kuruluna Başkanlık eder, kulübü; kamu kurumları, resmi, özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder, kulübün faaliyetlerini tüzük ve yasalar çerçevesinde yürütür, kulübün organları ve organlarla üyeler arasındaki anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar, Yönetim Kurulu kararlarını uygular.
Kulübü hukuken sorumlu ve yükümlü kılan sözleşmeleri Yönetim Kurulundan yetki alarak tek başına, bunlardan mali edim içerenleri öncelikle Genel Sayman ya da diğeri yönetim kurulunun bir üyesi ya da yetkisi yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiş bir kulüp çalışanı olmak üzere en az iki kişi ile birlikte yapar ve imzalar. İmza yetkisini, kapsamı ve süresini belirleyerek asli görevlilerden birine devredebilir.
Başkan; gerekli gördüğü hallerde yetkili organ ve/veya organlar ile Yönetim Kurulunca oluşturulan çalışma grup ve kurullarını o organ ya da kurula dair usulüne uygun bildirimde bulunmak suretiyle toplantıya çağırabilir.
ASBAŞKAN
Asbaşkan, başkandan sonra yetki ve sorumluluk taşıyan Yönetim Kurulu üyesidir. Başkanın yoklu-ğunda ona vekâlet eder.

BAŞKAN YARDIMCISI
Görev alanını ve ikiden fazla olmamak üzere sayısını Yönetim Kurulu tespit eder. Yürüttüğü görevde Başkan ve Asbaşkana yardımcı olur.

GENEL SEKRETER
Kulüp sekretaryasının, koordinasyonunun sağlanması ve yürütülmesinden sorumludur. Bu görevini ilgili birim yetkilileri vasıtasıyla yürütür. Karar defterini tutar ve muhafaza eder. Yönetim Kuruluna karşı sorumluluk taşır.

GENEL SAYMAN
Kulübün tüm gelir ve giderlerinin belgelenmesi, ilgili defterlere geçilmesi, ilgili bütçe yılı bilançosunun ve gelecek yılın tahmini bütçesinin hazırlanması, kulübün taşınır değerlerinin kasa veya bankalarda muhafaza edilmesi ile görevlidir. Bu görevini, ilgili birimdeki görevliler vasıtası ile yürütür. Görevinden ötürü Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

28.2 İSTEĞE BAĞLI GÖREVLER

Yönetim Kurulu, kulüp hizmetlerinin; sağlıklı, zamanında ve sonuç verici yürütülmesini kolaylaştırmak amacı ile gerekli gördüğü görevleri ihdas eder, görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyip asil üyelerine tevdi edebilir.

TOPLANTILARI:

MADDE 29 –

29.1 Yönetim Kurulu, kulüp merkezinde, günü ve saati önceden tespit edilerek haftada bir kez olağan, Başkan ya da üç Yönetim Kurulu üyesinin gerekli görmesi halinde ise olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantıların günü, saati ve gündemi, Yönetim Kurulu üyelerine önceden duyurulur.

29.2 Toplantılarda oturum başkanlığını Başkan, eğer yoksa Asbaşkan, onun da olmaması halinde tüzükteki görev sıralamasına göre ilgili üye yapar.

29.3 Toplantı yeter sayısı salt çoğunluk olup, kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır.

29.4 Yönetim Kurulu yedek üyeleri oy hakları olmaksızın toplantılara davet edilebilir.

DENETLEME KURULU

KURULUŞ:

MADDE 30 – Derneğin iç denetimini yapmak üzere idari, mali ve hukuki alanlarda yeterliliği bulunan kulüp üyeleri arasından Genel kurulca gizli oyla seçilen üç (3)asil ve üç(3) yedek üyeden oluşur. Görev süresi seçildiği yönetim ile başlar ve onunla biter.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE 31 – Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DİVAN KURULU

KURULUŞ:

MADDE 32 – Mülga. (28.06.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul)

GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 33 – Mülga. (28.06.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul)

TOPLANTILARI:

MADDE 34 – Mülga. (28.06.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul)

ÇAĞRI, TOPLANTI VE SEÇİMLER:

MADDE 35 – Mülga. (28.06.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul)

DİVAN BAŞKANLIK KURULU KURULUŞU:

MADDE 36 – Mülga. (28.06.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul)

GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 37 – Mülga. (28.06.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul)

ORGANLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER:

MADDE 38 – Tüzükte ayrıca düzenleme bulunmadığı takdirde;

38.1 Mülga. (28.06.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul)

38.2 Yönetim Kurulunca organlar kısmen ya da tamamen toplantıya çağrılabilir. Toplantıya Başkan, yokluğu halinde Yönetim Kurulunun asli görevli üyelerinden biri başkanlık eder. Toplantı yeter sayısı salt çoğunluk olup, kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde konu yeniden görüşülür, eşitlik yine bozulmazsa Başkanın oyu üstün sayılır. Özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üyenin organ üyeliğinden çekilmiş sayılmasına karar verilebilir.

38.3 Organ asil üyeliklerden, üyeliğin kaybı, çıkma veya çıkarılma nedenlerinden herhangi biriyle eksilme olduğunda, genel kurul sonucuna uygun sıra ile yedek üye çağrılır. 15 gün içerisinde çağrı yapılmaması halinde yedek üye Denetim ve Divan Başkanlık Kurullarına başvurur. Hangi nedenle olursa olsun görev süresini tamamlamadan boşalan organlar için yapılan seçimlerde seçilen üyelerin görev süresi önceki üyelerin kalan görev süreleri kadardır.

38.4 Mülga. (28.06.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul)

BEŞİNCİ BÖLÜM

SEÇİMLER

MADDE 39 – Kulüp organlarına seçimler Genel Kurul toplantılarında yapılır. Gündeminde Yönetim Kurulu seçim maddesi bulunan Genel Kurul toplantıları, gündem maddelerinin görüşülmesi ile seçimleri yapmak üzere toplanarak yapılır. Gündeminde seçim maddesi bulunmayan toplantılarda gündeme seçim maddesi eklenemez.

OLAĞAN SEÇİM:

MADDE – 40 Kulüp organlarına seçimler iki yılda bir kez yapılır. Seçilen üyelerin görev süresi organ için kabul edilen süre kadardır.

OLAĞANÜSTÜ SEÇİM:

MADDE – 41 Kulüp organının çekilme ya da görevden çekinmesi gibi nedenlerle yapılır. Seçilen üyelerin görev süresi önceki üyelerin kalan görev süresi kadardır.

ADAYLIK BAŞVURUSU:

MADDE 42 –

42.1 Organlara seçilebilmek için adaylık başvurusu yapılması şarttır. Adaylık başvuruları Kulüp Divan Başkanlık Kurulu’na yazılı olarak yapılır. Aday olunan organ için tüzükçe belirlenmiş bir nitelik ya da koşul aranıyorsa aday bu niteliği taşıdığına ya da koşulu yerine getirdiğine dair geçerli belgeleri de ibraz eder.

42.2 Adaylık başvuruları, ad, soyadı, üye numarası ve hangi organa aday olunduğu belirtilmek koşuluyla liste düzenlenerek yapılabileceği gibi bu unsurlara yer verilerek bireysel olarak da yapılabilir. Yönetim kurulu başkanlığına aday olanlar, asil ve yedek aday listelerini ibraz etmek zorundadır. Başkan adayı bulunmayan yönetim kurulu aday listeleri işleme konulmaz.

42.3 Başvuruda son gün, çoğunluk aranan birinci toplantı günü öncesi saat 18.00’e kadardır. Çoğunluk sağlanamadığı için birinci toplantı yapılamamış ise adaylık başvurusunda bulunan Başkan adayları en son ikinci toplantı gününden iki tam gün öncesine kadar listelerini son şekli ile Divan Başkanlık Kuruluna teslim ederler.

42.4 Aday listelerinde ölüm, çekilme ve benzeri nedenlerle eksilme olması halinde Başkan adaylarından bu eksikliği gidermesi istenir.

42.5 Çoğunluk sağlanamadığı için birinci toplantı yapılamamış ise daha önce adaylık başvurusunda bulunulmamış olsa bile yukarıda yazılı koşulları yerine getirmek şartı ile ikinci toplantı gününden iki tam gün öncesine kadar organlara aday olunabilir.

ALTINCI BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN GELİRLERİ:

MADDE 43 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

Üye Aidatları.
Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden ve her türlü resmi ve özel müsabakalardan sağlanan gelirler,
Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar ile her türlü reklam gelirleri ve medya kuruluşu kurarak elde edeceği gelirler.
Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden ve yurt içinde ve yurt dışında kurmuş veya kuracağı ya da pay sahibi olduğu veya olacağı her türlü ticari şirketlerden alacağı kar payları, temettülerden elde edilen kazançlar.
Devletten, özel ve katma bütçeli idarelerden sağlanacak gelirler ile diğer gelirler.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESASLARI, TUTULACAK DEFTERLER:

MADDE 44 – Defter tutma esasları;

44.1 Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

44.2 Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

44.3 Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

44.4 Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USULÜ:

MADDE 45 – Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER:

MADDE 46 – Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

46.1 İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

46.2 Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a. 46.1 no’lu bendina, b ve c alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

b. Yevmiye Defteri, Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

DEFTERLERİN TASDİKİ:

MADDE 47 – Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, yevmiye defterinin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

KAYIT ZAMANI:

MADDE 48 – İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;

İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.
Kayıtların devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutulması durumunda, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkân vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

HESAP DÖNEMİ:

MADDE 49 – Dernekte hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

GELİR TABLOSU ve BİLANÇO DÜZENLENMESİ:

MADDE 50 – İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

BELGE DÜZENİ :

MADDE 51 – Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te sunulan) ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te sunulan) ile kabul edilir.
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla bastırılır.

ALINDI BELGELERİ:

MADDE 52 – Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetme-liği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgelerinin yönetim kurulu asıl üyelerine teslim edilmesi bir tutanakla yapılır. Ancak yönetim kurulunca yetki belgesi düzenlenen kişiler için yönetmelik hükümleri uygulanır.

YETKİ BELGESİ:

MADDE 53 – Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgesinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

GELİRLERİN TESLİMİ :

MADDE – 54 Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 2012 yılı için 1.000.- YTL’ yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

BELGELERİN SAKLANMASI:

MADDE 55- Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ:

MADDE 56 – Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. Elektronik ortamda verilen beyannamenin çıktısı alınmaz.

BİLDİRİMLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ:

MADDE 57 – Olağan veya olağanüstügenel kurul toplantılarını izleyen otuz gün için-de, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılmış ise,

Bir üst yazı ekinde;

Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
Tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile imzalanmış örneği eklenir. Elektronik ortamda bildirim verilmiş ise çıktısı alınmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ:

MADDE 58 – Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. Elektronik ortamda verilmesi halinde çıktıları alınmaz.

YURT DIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ:

MADDE 59 – Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınma-dan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Elektronik ortamda verilmesi halinde çıktıları alınmaz.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM:

MADDE 60 – Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) gerek görülmesi halinde dernekler birimine verilir.

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ:

MADDE 61 – Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesi halinde çıktıları alınmaz.

İÇ DENETİM:

MADDE 62 –Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin iç denetimi denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

BORÇLANMA USULLERİ:

MADDE 63 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:

MADDE 64 –

64.1 Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

64.2 Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

64.3 Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ:

MADDE 65 –

65.1 Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

65.2 Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

65.3 Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN TASFİYESİ:

MADDE 66 –

66.1 Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ofspor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

66.2 Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kulübün kalan tüm para ve taşınmazları Of İlçesinde bulunan spor kulüplerine eşit oranda paylaştırılarak tutanakla teslim eder.

66.3 Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

66.4 Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

66.5 Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

66.6 Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

MADDE 67 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

KAZANILMIŞ HAKLARIN KORUNMASI:

MADDE 68 – Bu tüzüğün kabulü tarihinde üye olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Genel Kurul tarafından seçilen tüm organların seçimleri tüzüğün kabulünü izleyen ilk olağan genel kurul toplantısında yenilenir.

MADDE 69 – Bu tüzük kabul tarihi olan 30 / 06 / 2013 gününde yürürlüğe girer. Bu tüzük (69) maddeden ibarettir.